Regulamin korzystania
z kortów tenisowych

Piłka

Regulamin korzystania z kortów tenisowych w Parku Tenisowym Tarnowo Podgórne

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą kortów tenisowych mieszczących się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 7 jest Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia.
 2. Zarządzający zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłaty za korzystanie z kortów. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz zasady postępowania na ich terenie.
 4. Warunkiem przebywania na terenie kortów tenisowych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad.
 5. Korty tenisowe czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 22:00, a w soboty i niedziele w godzinach 8:00-21:00. Godziny otwarcia w okresach świątecznych ustalane są na bieżąco. Zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kortów.
 6. W sytuacji działania klienta na niekorzyść funkcjonowania Parku Tenisowego Tarnowo Podgórne Zarządzający zastrzega możliwość zaprzestania świadczenia usług w stosunku do jego osoby.

§ 2 Zasady korzystania z kortów tenisowych

 1. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w szczególności tenisa ziemnego.
 2. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie i korzystania z usług świadczonych na obiekcie podejmuje każdorazowo Zarządzający.
 3. Korzystający z kortów tenisowych zobligowani są do:
  a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz obuwiu o rzeźbie podeszwy dedykowanej dla danej nawierzchni kortu tenisowego;
  b) na korcie o nawierzchni akrylowej (tzw. Hard Court) obowiązuje nakaz gry w butach z jasną podeszwą, czystych, nie zabrudzonych mączką z kortów ceglanych;
  c) na korcie o nawierzchni akrylowej (tzw. Hard Court) obowiązuje nakaz gry czystymi piłkami, nie zabrudzonymi mączką z kortów ceglanych;
  d) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządzającego;
  e) zachowania czystości i porządku na korcie oraz w jego najbliższym otoczeniu;
  f) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
  g) „zamiecenia” kortu tenisowego o nawierzchni ze sztucznej trawy po zakończeniu gry;
  h) zarejestrowania wizyty w recepcji kortów każdorazowo przed rozpoczęciem gry na korcie;
  i) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry, jeżeli gra będzie przedłużana Zarządzający ma prawo doliczyć dopłatę za każde rozpoczęte pół godziny;
  j) korzystający z kortu jest zobowiązany poinformować obsługę kortów o chęci przedłużenia rezerwacji, w celu uzyskania zgody w przypadku wolnych terminów.
  k) bezzwłocznego informowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
 4. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
  a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
  b) wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
  c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających;
  d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
  e) przebierania się na kortach przed i po grze, służą do tego udostępnione szatnie damska i męska;
  f) wprowadzania na korty tenisowe rowerów i hulajnóg, rowery i hulajnogi należy pozostawiać w wyznaczonych do tego miejscach – stojakach;
  g) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe;
  h) wejścia na kort i rozpoczęcia gry bez wcześniejszego dokonania opłaty (poza wyjątkami przewidzianymi w odrębnych umowach z klientami).
  i) parkowania pojazdów mechanicznych poza

§ 3 Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych

 1. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczonej u Zarządzającego, przedpłaconego vouchera, opłaty dokonanej z góry uprawniającej do wielokrotnego wejścia lub opłaty uiszczonej na podstawie umowy wynajmu kortów tenisowych ze stałą rezerwacją.
 2. Poza szczególnymi przypadkami, na przykład zawartą umowa najmu, wejście na kort tenisowy odbywa się wyłącznie po uiszczeniu opłaty (opłata musi być dokonana przed wejściem na kort) i zarejestrowaniu wizyty w recepcji kortów.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z kortów zamieszczona jest w cenniku opłat dostępnym u Zarządzającego oraz na stronie internetowej www.tenistarnowo.pl.
 4. Opłacony czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wyłącznie: wejście na kort, efektywny czas gry, „zamiecenie” kortu o nawierzchni ze sztucznej trawy przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
 5. Użytkownik – instruktor organizuje na korcie tenisowym zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność. Instruktor gry ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.
 6. Rezerwacje pojedyncze opłacane są zgodnie z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne, Kart Multisport oraz Kart Medicover Sport. Rabaty i zniżki się nie sumują.
 7. Opłata za każdą rezerwację jest regulowana całościowo przez jedna osobę w jednej formie (karta lub gotówka). Nie ma możliwości dzielenia płatności na opłaty częściowe dla poszczególnych graczy.

§ 4 Rezerwacje kortów tenisowych

 1. Rezerwacji jednorazowych można dokonywać osobiście w recepcji kortów, telefonicznie, SMS, przez system rezerwacyjny „Reservise” i mailowo.
 2. Bezpłatne odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 2 dni przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane do 2 dni przed danym terminem będzie naliczana opłata, jak za korzystanie z kortów tenisowych. Decyduje data i godzina wysłania maila lub SMS.
 3. Odwołanie rezerwacji może nastąpić wyłącznie: mailowo na adres biuro@pttarnowo.pl, za pomocą wiadomości SMS przesłanej do recepcji kortów, za pomocą systemu rezerwacyjnego „Reservise” lub w przypadku niemożności wykorzystania Internetu osobiście w recepcji kortów.
 4. Osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 5. Zarządzający uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie tenisowym punktualnie o zarezerwowanej godzinie oraz nie powiadomi Zarządzającego o możliwym spóźnieniu lub nieobecności.
 6. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które właściciel/zarządzający nie ponosi odpowiedzialności, bez prawa dochodzenia przez korzystającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych, bez prawa dochodzenia przez korzystającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 8. Wynajmujący ma prawo odwołać rezerwację na korcie krytym bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy temperatura powietrza wewnątrz kortów będzie wynosiła mniej niż 9°C.
 9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Wynajmujący ma prawo przenieść rezerwację z kortu zewnętrznego na kort kryty (pod warunkiem dostępności) za dopłatą różnicy wynikającej z cennika oraz posiadania właściwego obuwia dla danego kortu.
 10. Zarządzający ma prawo wyłączyć obiekt z użytkowania w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym opady

§ 5 Postanowienia dodatkowe

 1. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Właściciel i Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników na terenie kortów lub w szatni.
 4. Właściciel i Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 5. Korzystający z kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 6. Nie stosowanie się do regulaminu może skutkować brakiem możliwości dokonywania rezerwacji i gry na kortach Parku Tenisowego Tarnowo Podgórne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski prosimy składać mailowo na adres: biuro@pttarnowo.pl.
Przewiń na górę